Home » Đào tạo

Đào tạo

2008_class_photo

Hoàng  Nghiệp quan niệm rằng Giảng viên đào tạo phải trải qua kinh nghiệm quản lý thực tiễn và phải có kinh nghiệm giảng dạy chuyên nghiệp. Đồng thời giảng viên phải có phương pháp truyền đạt hiệu quả, có khả năng hướng dẫn học viên vận dụng những kiến thực học được trong môi trường làm việc thực tế.

Các lãnh vực đào tạo chuyên môn:

  • Quản trị Kinh doanh
  • Quản trị Nhân sự
  • Thương mại   Quốc Tế
  • Quản trị Hành vi Tố chức
  • Marketing