Home » MBA - DBA Online

Chng tr

21 June 2011 No Comment

Vui lòng download chương trình chi tiết tại đây: download here

+Download brochure tổng thể tại đây: Download here

+Download bài Presentation giới thiệu Trường tại đây: Download here

Bài giảng sample của chương trình được post tại Facebook:  http://apps.facebook.com/lsbfglobalmba

TRƯỜNG LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE ĐƯỢC TẠP CHÍ DANH TIẾNGFINANCIAL TIMES XẾP HẠNG (RANKING) LÀ MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG ONLINE HÀNG ĐẦU CỦA THẾ GIỚI ĐÀO TẠO ONLINE MBA

Please click here : http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/online-mba

Comments are closed.